1. Ochrona danych w skrócie

 

Uwagi ogólne

Poniższe informacje stanowią prosty przegląd tego, co dzieje się z danymi osobowymi użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny. Dane osobowe to wszelkie dane, na podstawie których można zidentyfikować użytkownika. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszej polityce prywatności zamieszczonej pod niniejszym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej witrynie?

Dane na tej stronie internetowej są przetwarzane przez jej operatora. Jego dane kontaktowe można znaleźć w stopce redakcyjnej tej strony.

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane?

Z jednej strony, dane są gromadzone, gdy użytkownik nam je przekazuje. Mogą to być na przykład dane wprowadzone przez użytkownika w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie gromadzone przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania strony internetowej. Są to głównie dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas wyświetlania strony). Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu użytkownika na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia bezbłędnego działania witryny. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizowania zachowań użytkowników.

Jakie prawa przysługują Ci w związku z Twoimi danymi?

Użytkownik ma prawo w każdej chwili bezpłatnie uzyskać informacje o pochodzeniu, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Użytkownik ma również prawo do żądania poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu oraz w razie dalszych pytań dotyczących ochrony danych osobowych można w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej. Ponadto użytkownik ma prawo do złożenia skargi do właściwego organu nadzorczego.

Narzędzia i narzędzia analityczne innych firm

Podczas odwiedzania naszej witryny internetowej zachowanie użytkownika podczas surfowania po niej może zostać poddane ocenie statystycznej. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie i tzw. programów analitycznych. Analiza zachowania użytkownika podczas surfowania po sieci jest zazwyczaj anonimowa; nie ma możliwości prześledzenia drogi powrotnej do użytkownika. Użytkownik może sprzeciwić się takiej analizie lub jej zapobiec poprzez zaprzestanie korzystania z niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziesz w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.

Możesz zgłosić sprzeciw wobec tej analizy. O możliwościach sprzeciwu poinformujemy Państwa w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

2 Uwagi ogólne i informacje obowiązkowe

Informacja o przekazywaniu danych do USA i innych krajów trzecich

Korzystamy m.in. z narzędzi firm z siedzibą w USA lub innych krajach trzecich, które nie są bezpieczne w świetle przepisów o ochronie danych osobowych. Jeśli te narzędzia są aktywne, dane osobowe użytkowników mogą być przekazywane do tych państw trzecich i tam przetwarzane. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w tych krajach nie można zagwarantować poziomu ochrony danych porównywalnego z unijnym. Na przykład firmy amerykańskie są zobowiązane do przekazywania danych osobowych organom bezpieczeństwa bez możliwości podjęcia przez osobę, której dane dotyczą, kroków prawnych przeciwko temu. Nie można zatem wykluczyć, że władze amerykańskie (np. służby wywiadowcze) przetwarzają, oceniają i trwale przechowują dane użytkownika na serwerach amerykańskich w celu monitorowania. Nie mamy wpływu na te działania związane z przetwarzaniem danych.

Prawo do sprzeciwu wobec gromadzenia danych w określonych przypadkach oraz wobec marketingu bezpośredniego (art. 21 GDPR)

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) DSGVO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. Odpowiednie podstawy prawne, na których opiera się przetwarzanie danych, można znaleźć w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych. Jeśli zgłosisz sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych, o których mowa, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i wolnościami, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych (sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 GDPR).
Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. W przypadku wniesienia sprzeciwu dane osobowe nie będą już wykorzystywane do celów reklamy bezpośredniej (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 2 DSGVO).

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. W tym celu można w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeśli użytkownik kwestionuje poprawność przechowywanych przez nas danych osobowych, zazwyczaj potrzebujemy czasu, aby to sprawdzić. W czasie trwania weryfikacji masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywało się/odbywa się niezgodnie z prawem, zamiast usunięcia danych można zażądać ograniczenia ich przetwarzania.
  • Jeśli nie potrzebujemy już danych osobowych, ale są one potrzebne do wykonywania, obrony lub egzekwowania roszczeń prawnych, użytkownik ma prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zamiast ich usunięcia.
  • W przypadku wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 DSGVO, należy dokonać wyważenia interesów użytkownika i naszych. Dopóki nie zostanie ustalone, czyje interesy przeważają, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeżeli użytkownik ograniczył przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te - oprócz przechowywania - mogą być przetwarzane wyłącznie za jego zgodą lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo z uwagi na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Ochrona danych

Operatorzy tych stron bardzo poważnie traktują ochronę danych osobowych użytkowników. Twoje dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz z niniejszą deklaracją o ochronie danych.

Podczas korzystania z niniejszej witryny internetowej gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to dane, które można wykorzystać do identyfikacji użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu się to robi.

Pragniemy zwrócić uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może zawierać luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Uwaga dotycząca organu odpowiedzialnego

Administratorem danych dla tej strony internetowej jest:

Rack & Roll GmbH

Am Goldenen Feld 22
D-95326 Kulmbach

Tel.: + 49 (0)9221-878025-0
Faks: + 49 (0)9221-878025-9
E-Mail: info@rack-and-roll.com

Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów e-mail lub podobnych).

Odwołanie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę, której już udzielił. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odwołanie nie ma wpływu na legalność przetwarzania danych dokonanego do momentu odwołania.

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych osoba zainteresowana ma prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego. Właściwym organem nadzorczym w sprawach ochrony danych osobowych jest krajowy pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych kraju związkowego, w którym znajduje się siedziba naszej firmy. Listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod poniższym linkiem:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do tego, by dane, które przetwarzamy automatycznie na podstawie Twojej zgody lub w ramach realizacji umowy, zostały przekazane Tobie lub stronie trzeciej we wspólnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli zażądają Państwo bezpośredniego przekazania danych innemu administratorowi, nastąpi to tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie wykonalne.

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji treści poufnych, takich jak zamówienia lub zapytania przesyłane do nas jako operatora witryny, witryna ta wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że wiersz adresu przeglądarki zmienia się z "http://" na "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

Jeśli włączone jest szyfrowanie SSL lub TLS, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawnych użytkownik ma w każdej chwili prawo do bezpłatnej informacji na temat przechowywanych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych, a także, w stosownych przypadkach, prawo do korekty, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym celu, jak również w przypadku dalszych pytań dotyczących danych osobowych, można w każdej chwili skontaktować się z nami pod adresem podanym w stopce redakcyjnej.

Sprzeciw wobec e-maili reklamowych

Zabrania się wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w ramach zobowiązania do zachowania poufności w celu przesyłania materiałów reklamowych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesyłania informacji reklamowych, np. w formie spamu.

3. Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych wymagany przez prawo

W naszej firmie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych.

Rack & Roll GmbH

Am Goldenen Feld 22
D-95326 Kulmbach

Tel.: + 49 (0)9221-878025-0
Faks: + 49 (0)9221-878025-9
E-mail: info@rack-and-roll.com

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Wniosek złożony za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub faksu, jego zapytanie wraz ze wszystkimi wynikającymi z niego danymi osobowymi (imię i nazwisko, zapytanie) będzie przez nas przechowywane i przetwarzane w celu realizacji jego żądania. Nie będziemy przekazywać tych danych bez zgody użytkownika.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, jeśli żądanie użytkownika jest związane z realizacją umowy lub jest niezbędne do wdrożenia środków przedumownych. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO) i/lub na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu skierowanych do nas zapytań.

Dane przesyłane do nas za pośrednictwem zapytań kontaktowych pozostają u nas do czasu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub gdy przestanie obowiązywać cel ich przechowywania (np. po zakończeniu przetwarzania zapytania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania danych - pozostają nienaruszone.

Usługi własne

Postępowanie z danymi osób ubiegających się o wizę

Oferujemy możliwość złożenia do nas wniosku (np. pocztą elektroniczną, tradycyjną lub za pośrednictwem formularza online). W dalszej części informujemy o zakresie, celu i sposobie wykorzystania danych osobowych zebranych w ramach procesu aplikacji. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych użytkownika będzie odbywało się zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych i wszystkimi innymi przepisami prawa oraz że dane użytkownika będą traktowane z zachowaniem ścisłej poufności.

Zakres i cel gromadzenia danych

Po wysłaniu aplikacji przetwarzamy związane z nią dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki sporządzone podczas rozmów kwalifikacyjnych itp.) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Podstawą prawną do tego jest § 26 BDSG prawa niemieckiego (nawiązanie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO (ogólne nawiązanie umowy) oraz - jeśli wyrazili Państwo na to zgodę - art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO. Zgodę można odwołać w dowolnym momencie. Twoje dane osobowe będą przekazywane w ramach naszej firmy wyłącznie osobom, które zajmują się rozpatrywaniem Twojego wniosku.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, dane przesłane przez Ciebie będą przechowywane w naszych systemach przetwarzania danych na podstawie § 26 BDSG i art. 6 (1) lit. b DSGVO w celu realizacji stosunku pracy.

Okres przechowywania danych

Jeśli nie będziemy w stanie przedstawić Państwu oferty pracy, jeśli odrzucą Państwo ofertę pracy lub wycofają swoją aplikację, zastrzegamy sobie prawo do zachowania podanych przez Państwa danych na podstawie naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO) przez okres do 6 miesięcy od zakończenia procesu aplikacji (odrzucenia lub wycofania aplikacji). Następnie dane zostaną usunięte, a fizyczne dokumenty aplikacyjne zniszczone. Przechowywanie danych służy w szczególności jako dowód w przypadku sporu prawnego. Jeżeli jest oczywiste, że dane będą potrzebne po upływie 6-miesięcznego okresu (np. z powodu zbliżającego się lub trwającego sporu prawnego), dane zostaną usunięte dopiero wtedy, gdy ustanie cel ich dalszego przechowywania.

Dłuższe przechowywanie danych może mieć miejsce również wtedy, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO) lub gdy usunięcie danych uniemożliwiają zobowiązania prawne dotyczące przechowywania danych.

Dopuszczenie do puli kandydatów

Jeśli nie złożymy Ci oferty pracy, być może będziemy mogli włączyć Cię do naszej puli kandydatów. W przypadku uwzględnienia kandydata wszystkie dokumenty i informacje zawarte w zgłoszeniu zostaną przekazane do puli kandydatów, aby można było się z nim skontaktować w przypadku pojawienia się odpowiednich ofert pracy.

Włączenie do puli kandydatów odbywa się wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę. W takim przypadku dane zostaną nieodwracalnie usunięte z bazy kandydatów, chyba że istnieją prawne powody ich zachowania.Dane z puli wnioskodawców zostaną nieodwracalnie usunięte nie później niż dwa lata po wyrażeniu zgody.

Ciasteczka

Niektóre strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookie. Pliki cookie nie powodują żadnych szkód na komputerze użytkownika i nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczna i bezpieczna. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i zapisywane przez przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane "pliki cookie sesji". Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty użytkownika. Inne pliki cookie pozostają zapisane w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy kolejnej wizycie.

Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby był informowany o ustawieniu plików cookie i zezwalał na pliki cookie tylko w pojedynczych przypadkach, wykluczał akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub ogólnie oraz aktywował automatyczne usuwanie plików cookie po zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność tej witryny może być ograniczona.

Pliki cookie, które są wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub do zapewnienia określonych funkcji, o które prosił użytkownik (np. funkcja koszyka na zakupy), są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia bezbłędnego i zoptymalizowanego pod względem technicznym świadczenia swoich usług. O ile przechowywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie służące do analizy zachowań użytkowników podczas surfowania), są one traktowane oddzielnie w niniejszej deklaracji ochrony danych.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tzw. plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie przesyła do nas. Są to:

  • Typ i wersja przeglądarki
  • Używany system operacyjny
  • Adres URL odsyłającego
  • Nazwa hosta komputera dostępowego.
  • Czas żądania serwera
  • Adres IP

Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych.

Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych.

Formularz kontaktowy

W przypadku przesłania do nas zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane z formularza zapytania, w tym podane tam dane kontaktowe, będą przez nas przechowywane w celu rozpatrzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie przekazujemy tych danych bez zgody użytkownika.

Przetwarzanie danych wprowadzonych do formularza kontaktowego odbywa się zatem wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Użytkownik może w każdej chwili cofnąć tę zgodę. W tym celu wystarczy nieformalne powiadomienie nas za pośrednictwem poczty elektronicznej. Odwołanie nie ma wpływu na legalność operacji przetwarzania danych przeprowadzonych do momentu odwołania.

Dane wprowadzone do formularza kontaktowego pozostają u nas do czasu, gdy użytkownik zażąda ich usunięcia, cofnie zgodę na ich przechowywanie lub gdy ustanie cel ich przechowywania (np. po zakończeniu przetwarzania zapytania). Obowiązkowe przepisy prawne - w szczególności dotyczące okresów zatrzymywania danych - pozostają bez zmian.

Dane dotyczące przetwarzania (dane dotyczące klientów i umów)

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w zakresie, w jakim są one niezbędne do nawiązania, treści lub zmiany stosunku prawnego (dane ewidencyjne). Odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu realizacji umowy lub działań przedumownych. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe dotyczące korzystania z naszych witryn internetowych (dane dotyczące korzystania) wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne do umożliwienia użytkownikowi korzystania z usługi lub do wystawienia rachunku użytkownikowi.

Zgromadzone dane klientów zostaną usunięte po zrealizowaniu zamówienia lub zakończeniu współpracy biznesowej. Ustawowe okresy przechowywania danych pozostają nienaruszone.

5 Biuletyn informacyjny

Dane z biuletynu

Jeśli chcesz otrzymywać biuletyn oferowany na stronie internetowej, potrzebujemy od Ciebie adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, że jesteś właścicielem podanego adresu e-mail oraz że wyrażasz zgodę na otrzymywanie biuletynu. Nie są gromadzone żadne inne dane lub są one gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Wykorzystujemy te dane wyłącznie w celu przesłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich osobom trzecim.

Dane wprowadzone do formularza zapisu na newsletter są przetwarzane wyłącznie na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przechowywanie danych, adresu e-mail i ich wykorzystanie do wysyłania biuletynu, na przykład za pomocą linku "unsubscribe" w biuletynie. Odwołanie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Dane przekazane przez użytkownika w celu otrzymywania biuletynu będą przechowywane przez nas do momentu rezygnacji z otrzymywania biuletynu i zostaną usunięte po rezygnacji z otrzymywania biuletynu. Nie ma to wpływu na dane przechowywane przez nas w innych celach (np. adresy e-mail do strefy dla członków).

Mail Chimp

Ta witryna korzysta z usług firmy Mail Chimp do wysyłania biuletynów. Dostawcą jest Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

Mail Chimp to usługa, dzięki której można m.in. organizować i analizować wysyłanie biuletynów. Jeśli użytkownik wprowadza dane w celu otrzymywania biuletynów (np. adres e-mail), dane te są przechowywane na serwerach firmy Mail Chimp w USA.

Mail Chimp jest certyfikowany zgodnie z "Tarczą Prywatności UE-USA". Tarcza Prywatności" to umowa między Unią Europejską (UE) a USA, która ma zapewnić przestrzeganie europejskich standardów ochrony danych w USA.

Za pomocą programu Mail Chimp możemy analizować nasze kampanie Newsletterowe. Gdy użytkownik otwiera wiadomość e-mail wysłaną za pośrednictwem firmy Mail Chimp, plik zawarty w tej wiadomości (tzw. web beacon) łączy się z serwerami firmy Mail Chimp w USA. Umożliwia to ustalenie, czy wiadomość z newsletterem została otwarta i jakie linki zostały kliknięte. Ponadto rejestrowane są informacje techniczne (np. godzina pobrania, adres IP, typ przeglądarki i system operacyjny). Informacje te nie mogą być przypisane do danego odbiorcy biuletynu. Są one wykorzystywane wyłącznie do analizy statystycznej kampanii Newsletterowych. Wyniki tych analiz można wykorzystać do lepszego dostosowania przyszłych biuletynów do zainteresowań odbiorców.

Jeśli użytkownik nie chce, aby Mail Chimp przeprowadzał analizy, musi zrezygnować z otrzymywania biuletynu. W tym celu w każdej wiadomości z biuletynem zamieszczamy odpowiedni link. Z subskrypcji można również zrezygnować bezpośrednio na stronie internetowej.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO). Zgodę tę można w każdej chwili odwołać, rezygnując z otrzymywania biuletynu. Odwołanie danych pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem już przeprowadzonych operacji przetwarzania danych.

Dane podane przez Ciebie w celu otrzymywania Newslettera będą przechowywane przez nas do momentu rezygnacji z subskrypcji Newslettera i zostaną usunięte z naszych serwerów oraz z serwerów firmy Mail Chimp po rezygnacji z subskrypcji Newslettera. Nie ma to wpływu na dane przechowywane przez nas w innych celach (np. adresy e-mail dla strefy członkowskiej).

Więcej szczegółów można znaleźć w polityce prywatności firmy Mail Chimp pod adresem:
https://mailchimp.com/legal/terms/.

Zawarcie umowy o przetwarzaniu danych

Z firmą Mail Chimp zawarliśmy tak zwaną "Umowę o przetwarzaniu danych", w której zobowiązujemy firmę Mail Chimp do ochrony danych naszych klientów i nieprzekazywania ich osobom trzecim. Umowa ta jest dostępna pod następującym linkiem:
https://mailchimp.com/legal/forms/data-processing-agreement/sample-agreement/.

6. Wtyczki i narzędzia

Czcionki Google Web Fonts

Ta witryna korzysta z tzw. czcionek internetowych udostępnianych przez firmę Google w celu zapewnienia jednolitego wyświetlania czcionek. Podczas wywoływania strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu używana przez Ciebie przeglądarka musi połączyć się z serwerami Google. Dzięki temu Google wie, że nasza witryna została odwiedzona za pośrednictwem adresu IP użytkownika. Czcionki Google Web Fonts są używane w celu zapewnienia jednolitej i atrakcyjnej prezentacji naszych ofert internetowych. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO.

Jeśli przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, komputer używa czcionki standardowej.

Więcej informacji na temat czcionek Google Web Fonts można znaleźć na stronie
https://developers.google.com/fonts/faq
oraz w polityce prywatności firmy Google:
https://www.google.com/policies/privacy/.Status: styczeń 2022 r.